Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 13 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zss.grudziadz.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Grudziądzu:
www.zss.grudziadz.pl

Daty publikacji i aktualizacji

 1. Data publikacji strony internetowej – strona działa od 2016 r.

 2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.

 3. Ostatnia aktualizacja – 2022.03.29

Status pod względem zgodności z ustawą

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 858) strona internetowa jest:

– w pełni zgodna pod względem technicznym,

– zgodna pod względem treści na niej zawartych:

 • pliki PDF, DOC itp. – w zależności, od treści, pliki są udostępniane w formie PDF (tylko do odczytu) lub DOC – aktywne formularze do pobrania.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021.02.25

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Informacja o dostępności cyfrowej

Pod adresem www.zss.grudziadz.pl dostępne są dane teleadresowe Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Grudziądzu

tel. 56- 46-13-598 –sekretariat

tel. 665 005 038 – dyrektor

E-mail: sekretariat.sp13@onet.pl          sp13s@onet.pl

Pod adresem: sp13s@onet.pl dostępny jest numer telefonu, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej. Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
  w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
  lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek
  do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 2. Szkoła Podstawowa nr 13 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej w Grudziądzu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Biuletyn Informacji Publicznej http://bip.grudziadz.pl

Dostępność architektoniczna.

Parter budynku jest dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście główne znajduje się od strony ulicy Sikorskiego. Tam umieszczony jest podjazd
dla wózków. Szkoła nie posiada windy.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły
w każdej sprawie. Szkoła posiada miejsca parkingowe.

Od strony parkingu znajduje się wypożyczalnia wózków inwalidzkich i rowerów trójkołowych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.