sp1

Jesteśmy placówką kształcenia specjalnego przeznaczoną dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie       w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, od urodzenia do 20 lat. Dla wielu naszych wychowanków stanowimy jedyną szansę zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających na dobre funkcjonowanie w społeczeństwie. Świadczymy opiekę nie tylko dla samego dziecka, ale i całej rodziny. Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie indywidualnych dla każdego ucznia warunków dydaktycznych, wychowawczych i zdrowotnych dla jak najlepszego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Absolwenci naszej szkoły mogą kontynuować naukę w szkole zawodowej i  zdobywać różne zawody, m.in. fryzjer, krawiec, malarz-tapeciarz, fotograf, kucharz, cukiernik, murarz, ogrodnik, ślusarz, blacharz i inne.

W obrębie szkoły działają:

 • Oddział Przedszkolny dla dzieci w wieku przedszkolnym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Klasy dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną
 • Szkoła Podstawowa nr 13 dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym do 18 roku życia.
 • W szkole funkcjonuje ośrodek wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.
 • Klasy gimnazjalne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym             i znacznym do 21 roku życia
 • w obu szkołach prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci                   i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu znacznym do 25 roku życia
 • ze szkołą współpracuje Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Św.Elżbiety zajmujący się opieką nad dziewczętami

Nasze mocne strony:

 • nowoczesna baza lokalowa,
 • przestrzenne i jasne pomieszczenia lekcyjne
 • lokalizacja w centrum miasta,
 • łatwy dojazd z każdego punktu miasta środkami komunikacji miejskiej – dojazd dla uczniów bezpłatny,
 • budynek bez barier architektonicznych (podjazdy, łazienki),
 • stołówka i możliwość refundowania obiadów przez gminy
 • bogata oferta zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych i pozalekcyjnych,
 • profesjonalna kadra pedagogiczna – nauczyciele, wychowawcy, logopedzi, rehabilitanci, pedagodzy, socjoterapeuci
 • opieka nad dziećmi niewidomymi, niesłyszącymi oraz ze spektrum autyzmu

Co nas różni od innych szkół?

 • domowa, kameralna i serdeczna atmosfera
 • dajemy równe szanse każdemu dziecku,
 • każdy uczeń pracuje wg indywidualnego programu dostosowanego do jego możliwości
 • mamy małą liczebność klas (6 -8 i 10-16 uczniów) w zależności od stopnia niepełnosprawności,
 • każda klasa dysponuje dodatkowo 12 godzinami tygodniowo, przeznaczonymi na zajęcia rewalidacyjne,
 • oferujemy bezpłatne podręczniki