przedszkole

Oddział przedszkolny dla dzieci w wieku przedszkolnym

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym 
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

Zapewniamy:

 • zajęcia w małych, kilkuosobowych grupach
 • realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowanej do możliwości psychofizycznych dzieci
 • indywidualizacje oddziaływań w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
 • opiekę psychologiczno-pedagogiczną
 • dodatkowe zajęcia rewalidacyjne – logopedia z terapią komunikacji, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, arteterapia, dogoterapia, integracja sensoryczna, choreoterapia, muzykoterapia, EEG Biofeedback, 
 • terapie behawioralną
 • zajęcia z wykorzystaniem elementów terapii – W.Sherborne, M.CH.Knilla, Makaton, sala doświadczania świata
 • rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej   – muzycznej, plastycznej, technicznej, komputerowej, 
 • udział w zawodach Olimpiad Specjalnych
 • opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 7.30 – 16.00/17.00