Co to jest RODO?

RODO to skrót oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Nowe przepisy są stosowane od 25 maja 2018r. w całej Unii Europejskiej. Przepisy RODO
w sposób bezpośredni i kompleksowy regulują ochronę danych osobowych w całej zjednoczonej Europie.
Bez względu na to,gdzie jesteśmy ochrona naszych danych ma być taka sama.

Szkoła jako administrator danych przetwarza dane uczniów w celu realizacji zadań
statutowych szkoły, tj. celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia
dokumentacji szkolnej. Dzieci to nasze wspólne dobro, dlatego każdego dnia dokładamy starań,
by to co dla nas najcenniejsze było bezpieczne, szczególnie w czasie tak intensywnego rozwoju
środków przetwarzania danych osobowych, jakiego jeszcze nigdy na taką skalę
nie doświadczaliśmy (np. media społecznościowe). Dlatego do procesu ochrony bezpieczeństwa
uczniów włączamy całą społeczność szkolną, bo to nasz wspólny cel.

 

Kto jest administratorem przetwarzanych danych uczniów?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane uczniów
jest Szkoła Podstawowa nr 13 Specjalna, ul. Sikorskiego 42, Grudziądz 86-300, tel. 564613598,
sp13s@onet.pl.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych uczniów przez
szkołę?

Dane są zbierane i przetwarzane w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych szkoły. W szczególności w celu prowadzenia dzienników, prowadzenia księgi ewidencji
dzieci i kontrolowania realizacji obowiązku szkolnego, prowadzenia księgi uczniów, prowadzenia rejestru
wycieczek, legitymacji i wypadków, przygotowywania świadectw i gromadzenia danych w Systemie
Informacji Oświatowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych uczniów jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO)
(Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), w szczególności w związku z przepisami:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
  prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
  działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz.
  1646)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw,
  dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 170, z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie
  warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
  krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516, z póź. zm.)
 • Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z póź. zm.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu
na przepisy prawa. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły.

 

Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym ujawniono dane osobowe – z wyjątkiem
organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania
administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych
zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia
lub ochrony danych. Przykładem ujawnienia danych odbiorcy danych może być dostarczanie systemu
do obsługi dziennika elektronicznego, biblioteki, czy próbnych sprawdzianów.

 

Czy są przekazywane dane osobowe do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej?

Przez państwo trzecie rozumiemy państwa nienależące do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG). Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

 

Jaki jest okres przechowywania danych?

Poszczególne okresy przechowywania gromadzonych danych uczniów wynikają z przepisów
prawa, instrukcji archiwizacyjnej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

 

Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?

Prawnym opiekunom ucznia przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ucznia, żądania
ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych może być nieskuteczne,
ze względu na regulację art. 17 ust. 3 lit. b) RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne
do zrealizowania obowiązku prawnego ciążącego na szkole, jakim jest realizacja jej zadań związanych
z realizacją działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, bądź w związku z obowiązkiem
archiwalnego przechowywania określonych danych lub dokumentów. Ponadto przysługuje im prawo
do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

Opiekunom prawnym ucznia, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie narusza obowiązujące przepisy prawa,
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, zgodnie z art. 77 RODO (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W ramach przetwarzanych danych ucznia podstawą ich przetwarzanie jest nie jest art. 6 ust. 1 lit. e)
lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
Podobnie ze względu na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych uczniów w procesie
dydaktycznym, wychowawczym lub opiekuńczym jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo
do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

 

Czy są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie?

Przetwarzane dane uczniów nie są wykorzystywane do profilowania ani nie dochodzi
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Inspektor ochrony danych

Dyrektor wyznaczył Pana Janusza Hajduka na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD),
odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO. Dane kontaktowe naszego
Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: iod.sp13@wp.pl lub listownie:
Szkoła Podstawowa nr 13 Specjalna, ul. Sikorskiego 42, Grudziądz 86-300.

 

 

 

Jeśli Twoim zdaniem, proces przetwarzania danych w placówce można usprawnić,
uprzejmie prosimy o kontakt.