swietlica

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00 z możliwością przedłużenia do 17.00


Jest dostępna dla każdego ucznia szkoły.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, stworzenie warunków do nauki własnej , zabawy i rekreacji.

Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej , zabawy i rekreacji.

2. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań dzieci, wdrażanie do korzystania z dóbr kultury, rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej.

3. Kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć i w czasie świadomie tworzonych sytuacji sprzyjających współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia i kierowania się ważnymi dla zbiorowości normami postępowania

4. Rozwijanie samodzielności oraz aktywności społecznej

5. Upowszechnianie zasad kultury

6. Zapoznawanie z możliwościami zdrowego i pożytecznego organizowania czasu wolnego, przyswajanie dobrych nawyków w tym zakresie.

7. Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu.

8. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem, socjoterapeutą.