sz.pod.

Szkoła Podstawowa Nr 13 dla uczniów 

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – w oddziałach do 16 uczniów
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – w oddziałach do 8 uczniów
 • ze niepełnosprawnościami sprzężonymi – w oddziałach do 4 uczniów
 • z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną – w oddziałach 2 – 3- osobowych

Zapewniamy:

 • realizacje podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowaną do możliwości psychofizycznych dzieci
 • indywidualizacje oddziaływań w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną
 • dodatkowe zajęcia rewalidacyjne – logopedia z terapią komunikacji, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, arteterapia, dogoterapia, EEG Biofeedback, choreoterapia, bibliotekoterapia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz kompensacyjno-usprawniające
 • terapie behawioralną
 • zajęcia z wykorzystaniem elementów terapii – W.Sherborne, M.CH.Knill, Makaton, Integracja Sensoryczna, sala doświadczania świata
 • rozwijanie zainteresowań i aktywności twórczej – zajęcia muzyczne, taneczne, komputerowe, sportowe, fotograficzne, plastyczne, kulinarne, turystyczne, ekologiczne, Mandale, gier planszowych, 
 • udział w zawodach Olimpiad Specjalnych oraz „Sprawni Razem”
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • opiekę w świetlicy w godzinach 7.30 – 16.00/17.00