zaj.spec.

Logopedia z terapią komunikacji

Najważniejsze cele:

 • zmniejszenie barier komunikacyjnych
 • rozwijanie sfery emocjonalnej
 • stymulowanie rozwoju mowy
 • rozszerzanie procesów myślenia i pamięci
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej
 • doskonalenie rytmu, tempa mowy
 • kształtowanie czystej tonacji
 • utrwalanie nabytych umiejętności artykulacyjnych

 


EEG Biofeedback

Najważniejsze cele treningów:

 • zwiększanie możliwości intelektualnych oraz usprawnianie procesów poznawczych
 • poprawianie efektywności pracy
 • zmniejszenie napięć emocjonalnych
 • poprawa samopoczucia i samooceny
 • zwiększenie odporności na stres
 • poprawa koncentracji uwagi
 • treningi wpływają pozytywnie na ogólne funkcjonowanie uczniów między innymi dzięki zwiększeniu plastyczności mózgu

Tą metodą pracujemy z dziećmi:

 • z problemami w nauce
 • z problemami z koncentracją
 • z problemami z zachowaniem
 • z problemami z kontrolą emocji – niedojrzałością emocjonalną
 • z zespołem nadpobudliwości psycho-ruchowej (ADHD)
 • z pobudzeniem psychoruchowym
 • z zaburzeniami pamięci i uwagi (AAD)

 

Terapia pedagogiczna

Najważniejsze cele:

 • rozładowanie emocjonalnego napięcia i zmniejszenie poczucia lęku przed nauką oraz pokazanie, że może ona być źródłem przyjemności
 • podnoszenie wiary we własne możliwości i osiąganie sukcesów
 • usprawnianie funkcji psychicznych: pamięci, koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zadaniami i formułowana myśli w spójną, logiczną całość
 • doskonalenie umiejętności czytania, pisania, rozumienia poleceń, logicznego myślenia, prawidłowego kojarzenia
 • utrwalanie zasad ortograficznych i gramatycznych i doskonalenie umiejętności posługiwania się nimi
 • wdrażanie do samodzielności i samokontroli w kontakcie zadaniowym
 • doskonalenie umiejętności w zakresie korzystania zprogramów multimedialnych

Gimnastyka korekcyjna

Najważniejsze cele:

 • wyrobienie u ucznia nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego
 • wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej kręgosłupa po uprzednim usunięciu dystonii mięśniowej
 • wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u ucznia
 • opanowanie przez ucznia i rodzica wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą postawy ciała

Metody i Programy Pracy:

 • metoda naśladowcza i zabawowo – naśladowcza
 • metoda programowanego uczenia się
 • program aktywności wg M.CH. Knill’ów
 • metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • metoda ruchowej ekspresji twórczej i terapii tańcem
 • program NDT – Bobath
 • integracja sensoryczna

Arteterapia

Najważniejsze cele:

 • dostarczanie przestrzeni pozwalając tym samym na swobodę twórczą
 • bezpieczny i akceptowany przez człowieka sposób wypowiedzi tego co jest trudne do opisania słowami
 • odzwierciedlanie problemów i negatywnych emocji oraz pozwalanie na odreagowanie i wyhamowanie agresji, frustracji i wewnętrznych napięć
 • obrazowanie osobowości ucznia
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności gospodarowania wolnym czasem
 • realizowanie zwierzeń i pragnień które nie mogą być spełniane w rzeczywistości
 • kształtowanie umiejętności przeżywania pracy twórczej
 • przegotowanie do odbioru sztuki plastycznej i ukształtowania w świecie kultury

Terapia z komputerem

Najważniejsze cele:

 • doskonalenie umiejętności obsługi komputera – posługiwanie się myszką, klawiaturą, obsługa programów komputerowych,
 • poruszanie się po Internecie;
 • rozwijanie wszystkich funkcji psychofizycznych
 • doskonalenie umiejętności liczenia, czytania, pisania, wypowiadania się, znajomości zasad ortograficznych i gramatycznych;
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności przy wykorzystaniu możliwości komputera;
 • ukazanie wszelkich możliwości zastosowań i wykorzystania komputera w życiu człowieka;
 • przygotowanie do bezpiecznego wykorzystywania komputera w życiu codziennym

Na zajęciach wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt:

 • klawiatura Intellikeys
 • myszka KidTrackColour
 • myszka Big Track
 • tablet i piórko graficzne

Dogoterapia

CELE w dogoterapii dostosowane są do indywidualnych potrzeb pacjenta. Ogólnie można mówić o ulepszaniu funkcjonowania fizycznego socjalnego , emocjonalnego i poznawczego.

Szczególną uwagę zwracamy na:

 • usprawnianie funkcji motorycznych
 • usprawnianie poczucia równowagi
 • usprawnianie komunikacji
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • stwarzanie warunków do relaksacji
 • rozwijanie wiary we własne możliwości i podnoszenie samooceny,
 • obniżanie poziomu lęku i poczucia izolacji
 • zwiększanie zasobu słownictwa
 • rozwijanie pamięci krótko- i długoterminowej
 • ułatwianie funkcjonowania w grupie
 • gotowość do podejmowania wysiłku rozwojowego.

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej.

Zajęcia dogoterapeutyczne odbywają się dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Terapeutycznym „Zawsze Razem”. Psy są szkolone, posiadają kartotekę badań i zabiegów okresowych, mają książeczki zdrowia i pozostają pod stalą opieką i kontrolą lekarza weterynarii Pana Piotra Ciszewskiego. W sali zajęć na dzieci czeka zawsze zdrowy i czysty pies, asystent-przewodnik psa oraz terapeuta.


Socjoterapia

Najważniejsze cele zajęć to:

 • edukacyjne – obejmujące poznawanie różnorodnych zagadnień sprzyjających sprawniejszemu funkcjonowaniu społecznemu i radzeniu sobie z różnymi problemami
 • rozwojowe – pozwalające na realizację potrzeb wieku rozwojowego i pomoc w pomyślnym rozstrzyganiu kryzysów rozwojowych
 • terapeutyczne – dzięki osobistemu zaangażowaniu w sytuacje społeczne, uczestnicy zyskują doświadczenia korekcyjne i kompensujące zranienia, uwalniają związane z nimi napięcia emocjonalne i nabywają nowych umiejętności
 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o różne metody pracy z grupą z wykorzystaniem m.in:

  • zabawy
  • twórczości plastycznej
  • gier integracyjnych i edukacyjnych
  • muzykowania
  • inscenizacji, scenek, psychodramy
  • wyobraźni
  • twórczości związanej z ruchem
  • bajek, baśni i opowiadań